Indonésie – Země obchodních výzev 2012

Dne 14. září 2012 se v Relaxačním a regeneračním centru v Hluboké nad Vltavou konalo další obchodní setkání „Indonésie – Země obchodních výzev“. Toto setkání pořádala jako doprovodný program  Mezinárodního filmového festivalu Voda, moře, oceány Česko – indonéská obchodní a turistická komora ve spolupráci s Ambasádou Indonéské republiky v Praze. Pan sekretář Arif Sulaksono z ambasády Indonéské republiky přednesl svůj příspěvek o obchodních možnostech v Indonésii. Pan Sulaksono také vyslovil pozvání na obchodní výstavu Trade Expo -Indonesia, která se koná 17. -21. října v Jakartě. Mezi další řečníky patřili paní Ing. Michaela Novotná z Jihočeské agentury pro podporu inovativního podnikání a paní Mgr. Alice Gregorová z Jihočeské hospodářské komory. Účastníky setkání pozdravil také senátor a starosta města Ing. Tomáš Jirsa. Na závěr vystoupil pan Jindřich Soukal z Česko-indonéské obchodní a turistické komory a nastínil možnosti usnadnění obchodních aktivit v Indonéské republice, jež komora zprostředkovává. Byly představeny také minulé i budoucí projekty Obchodní a turistické komory. Obchodní setkání v RRC Hluboká nad Vltavou bylo dalším přínosem pro stále bohatší obchodní vztahy mezi Českem a Indonéskou republikou.

On 14th September 2012 in Relaxing and regeneration Centre Hluboká nad Vltavou held other business meeting „Indonesia-Country commercial challenges“. This meeting was organized like an accompanying program of the International Film Festival of Water, sea, oceans by Czech-Indonesian Chamber of Commerce and Tourism in cooperation with the Embassy of the Republic of Indonesia in Prague. Secretary of Embassy Arif Sulaksono gave its contribution to business opportunities in Indonesia. Mr. Sulaksono also presented the invitation to the Trade Fair Trade Expo Indonesia, held 17th -21st October in Jakarta. Among the other speakers belong Mrs. Ing. Michaela Novotna from South bohemian agency for innovative business support , and Mrs. Mgr. Alice Gregorova from South-bohemian Chamber of Commerce. Participants in the meeting also greeted the Senator and Mayor of Hluboká Ing. Tomáš Jirsa. In conclusion, Mr. Jindřich Soukal  from  the Czech-Indonesian Chamber of Commerce and Tourism and outlined the options how to facilitate business activity in the Republic of Indonesia, which the Chamber provides. Also were presented past and future projects the Czech-Indonesian Chamber of Commerce and Tourism. Business meeting in the RRC Hluboká nad Vltavou was a further contribution to the increasingly rich business relations between the Czech Republic and the Republic of Indonesia.

Příspěvky /Contributions:

Secretary of Embassy Mr. Arif Sulaksono - Oportunities with Indonesia

Mrs. Ing. Michaela Novotna - JAIP

Mrs. Mgr. Alice Gregorova - JHK