Relax Bali Wreck info 2016

Relax Bali Wreck – potopení vraku na Bali

Dne 17. září 2012 byl potopen speciálně upravený a vyčištěný vrak lodi v přímé blízkosti resortu RELAX BALI. Loď spočívá cca 80 metrů od břehu v hloubce 10 – 31 metrů. Vysloužilá 43 metrů dlouhá  loď indonéské Pobřežní stráže byla zakoupena a čištěna po dobu 4 měsíců v přístavu Benoa na Bali. Poté byla odvlečena na SV Bali a potopena námořními specialisty indonéské republiky a profesionálními potápěči resortu RELAX BALI. Celé akci přihlíželi, jako hosté resortu RELAX BALI Minister of fisheries and marine pan Sharif C.Sutardjo a šéf oblastin Karangasem I Wayan Gredeg  s delegací. Prostorný a bezpečný vrak se tak stane útočištěm mnoha podvodních živočichů  a stane se výzvou pro potápěče.Součástí vraku bude podvodní galerie s kamennými sochami .

Resort RELAX BALI se účastní projektu Kubu marine park zaměřeného na ochranu podvodního bohatství korálových zahrad 10 Km pásu ležícího v katastru vesnice KUBU. Na projektu Kubu marine park také spolupracují resort Sidhartha, vesnice Kubu a Indonéská republika. Společným cílem je ochrana před přílišným zatížením podvodního života v lokalitě a jeho zachování příštím generacím. Umělý podvodní útes bude přínosem pro podmořský život. Součástí projektu je i monitorování postupného zabydlení vraku podmořskými živočichy. Tento vědecký úkol vede profesionální potápěčka RNDr Michaela Vlášková z resortu RELAX BALI. Více informací bude následovat.

HLAVNÍ ÚČASTNÍCI PROJEKTU:

Resort RELAX BALI, vláda Indonéské republiky, oblast Karangasem BALI a vesnice Kubu, Ambasáda Indonéské republiky v Praze a Česko Indonéské blabalal komora, Tomegas

 

KUBU MARINE PARK – sinking of the wreck at Bali

On 17th September 2012 was sunk a specially crafted and cleaned wreck in the direct shore of the RELAX BALI Resort. The ship lies about 80 meters from the shore, at a depth of 10-31 meters. A 43 feet long ex-Indonesian coast guard ship was purchased and cleaned for a period of 4 months in the port of Benoa, south of Bali. Then It was being towed to southeast of Bali and sunk by naval specialists of the Republic of Indonesia and professional divers from RELAX BALI resort. As guests of RELAX BALI resort, Minister of fisheries and marine Mr Sharif Sutardjo, mayor of the Karangasem I Wayan Gredeg regency and delegations were witnessing the sinking.

Spacious and secure wreck becomes a refuge for so many underwater fauna and as well becomes a challenge for divers. Part of the wreck will be underwater gallery with stone statues.

RELAX BALI Resort is involved in the project Kubu Marine Park, aimed to the protection of underwater coral gardens 10 Km wealth belt lying in the register of the village of Kubu. On this marine park project also cooperates Sidhartha resort, the village of Kubu and the Republic of Indonesia. The common aim is to protect from overuse underwater life in the site and its maintenance of the next generations. An artificial underwater reef will benefit marine life. Part of the project is monitoring of the progressive settlement the wreck by fauna. This science project is leading professional by RNDr. Michael Vlášková RELAX BALI resort. More information will follow.

THE MAIN PARTICIPANTS OF THE PROJECT:

RELAX BALI resort, the Government of the Republic of Indonesia, government of Karangasem regency BALI and the village of Kubu, Embassy of the Republic of Indonesia in Prague and the Czech Republic, the Czech – Indonesian Chamber of Commerce and tourism, Tomegas